כלי נגישות

מחול

ניתן להגיש בקשה לתמיכה עם פרסום מועד חדש באתר הקרן.
הקרן תומכת בפרוייקטים בתחום המחול.

הוועדה מתכנסת לפחות פעם בשנה ובוחנת את הבקשות שהגיעו עד למועד כינוסה.
לקרן ועדה מקצועית מייעצת למחול.
החלטות הועדה המקצועית המייעצת מובאות לאישור דירקטוריון הקרן.

תנאי סף

מוזיקהטופס הגשה לבקשת תמיכה מקרן רבינוביץ

מסלול תמיכה זה מיועד אך ורק ליוצרים עצמאיים תושבי העיר תל אביב - יפו שיצירותיהם תמצאנה ראויות לתמיכה או ליצירות שיש להן זיקה לעיר תל אביב - יפו ואשר תמצאנה ראויות לתמיכה. יובהר כי יוצרים שפועלים או יוצרים בעיר תל אביב-יפו יכולים להיכלל במסלול התמיכה