הקרן לסיוע לנפגעי סגירת מוסדות תרבות

קרן יהושע רבינוביץ לאמנויות ומשרד התרבות והספורט הקימו את הקרן לנפגעי סגירת מוסדות תרבות.
הקרן מנוהלת על ידי קרן רבינוביץ לאמנויות ופועלת במסגרתה.
הקרן מחליטה מי זכאי למענק ומהו שיעור המענק בהתאם לכלליה ונהליה, ובהתאם למגבלות התקציב העומד לרשותה.

closedB

* מתן התמיכות על ידי קרן רבינוביץ לאמנויות במסגרת קרן זו תלוי ומותנה בקבלת הכספים המיועדים לתמיכות ממשרד התרבות והספורט


עדכון לציבור מגישי הבקשות:
עמדת משרד התרבות והספורט היא כי אין צורך שהפונים יגישו את ההחלטה של המפרק בתביעות החוב, אם זו לא התקבלה עדיין. חובה לצרף את ההחלטה, אם ניתנה.
יחד עם זאת, הפונים לא יוכלו לקבל סיוע מהקרן, אם המפרקים לא החליטו לקבל את תביעת החוב. רו"ח חן ברדיצ'ב, הנאמן של הפירוק, הודיע למשרד התרבות והספורט שאם יועברו אליו שמות הפונים, הנאמן ידאג לתת החלטה מהירה בתביעות החוב שלהם. כמו כן, אין צורך להגיש את מסמכי הפירוק של הבימה. אלו מצויים בידי משרד התרבות והספורט. אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות לתשלום כלשהו.

 

לפני תחילת הליך הגשת הבקשה, חובה על המגישים להכין את כל הנספחים להלן (כל נספח בקובץ יחיד מסוג PDF בלבד, שגודלו לא יעלה על MB8):

 

 1. צילום תעודת זהות של האמן
 2. אישור ניהול חשבון בנק (עו"ש) על שם האמן, או צילום של צ'ק מבוטל
 3. העתק הסכם ההתקשרות בין המבקש לבין מוסד התרבות, ואשר בגינו הוא חב בחוב העבר כלפי המבקש;
 4. העתק של כל החלטות בית המשפט בעניינו של מוסד התרבות שנכנס להליכי חדלות פירעון; יודגש כי ככל שהמידע מצוי בידי המשרד, הוא יועבר במישרין מהמשרד לקרן וייתר את הצורך בהשלמת דרישה זו.
 5. העתק מהחלטות של בעל תפקיד כלפי אותו מבקש ובעניין חוב העבר;
 6. העתקים של תשלומים שקיבל המבקש בעד השירותים שנתן ובעד חוב העבר;
 7. אישור על חוב העבר;
 8. תצהיר חתום ובו מוצהר כי:

האמן הוא בעל החוב מעבר וכתיבת סכום החוב.
במהלך חמש השנים שקדמו להגשת הבקשה לקרן, הוא נתן שירותים  בתחום אמנותו למוסד תרבות שנכנס להליכי חדלות פירעון;
עד ליום הגשת הבקשה לתמיכה, לא נפרע חוב העבר של מוסד התרבות בגין השירותים שנתן האמן, והעומדים בתנאי סעיף  2 לתקנון, כולו או חלקו, והחוב כלפי האמן התגבש;
סכום חוב העבר, כאמור בסעיף קטן (3) לתקנון הוא 20% לפחות מסך המחזור של האמן בתקופה המקבילה לזו שבגינה התגבש החוב כאמור בסעיף 3 לתקנון;
בכל התקופה בה נתן האמן שירותים למוסד התרבות, הוא לא היה נושא משרה במוסד התרבות.
(קובץ תצהיר למילוי ניתן להורדה להלן)

 1. הכרעה חלוטה של בעל תפקיד בהליך חדלות הפירעון בתביעת החוב;
 2. התחייבות של המבקש, להודיע לבעל התפקיד בהליך חדלות הפירעון, על קבלת התמיכה לפי מבחנים אלו, ובהתאם על הפחתת תביעת החוב שהוגשה מטעמו בהתאם לסכום התמיכה שיקבל; המשרד יהא זכאי להודיע לבעל התפקיד ישירות על קבלת התמיכה לפי מבחנים אלה.

לגבי תאגיד יש לצרף גם:

 1. אישור מטעם רואה החשבון של התאגיד על חוב העבר;
 2. צילום תעודת התאגדות תקנון חברה ופרוטוקול בעלי מניות.
 3. תצהיר חתום ובו מוצהר כי:

במהלך חמשת השנים שקדמו להגשת הבקשה, האמן  נתן שירותים  בתחום מנותן, באמצעות התאגיד, למוסד תרבות שנכנס להליכי חדלות פירעון;
עד ליום הגשת הבקשה לתמיכה, לא נפרע חוב העבר של מוסד התרבות  בגין השירותים שנתן התאגיד, כולו או חלקו והחוב כלפי התאגיד התגבש ;
סכום חוב העבר, כאמור בסעיף קטן (3) הוא 20% לפחות מסך המחזור של תאגיד באותה תקופה;
בכל התקופה בה נתן התאגיד שירותים למוסד התרבות,  האמן לא היה נושא משרה במוסד התרבות;
האמן בעל השליטה  בתאגיד הוא  בין החיים במועד הגשת הבקשה.

(קובץ תצהיר למילוי ניתן להורדה להלן)


 

הגשת הבקשות לסיוע במועד זה היא באופן מקוון בלבד

למעבר לטופס המקוון לחצו כאן 

 


1.png
5.png